คณอก.สนามยิงปืน

พล.อ.ท. อดิเรก   สุวคนธ์
ประธานอนุกรรมการ
พล.อ.ต.สุชาติ   ผิวสอาด
รองประธานคณะอนุกรรมการ
พล.อ.ต.พิษณุ   แก้วเอี่ยม
อนุกรรมการ
น.อ.
อนุกรรมการ
น.อ.กิตติพงษ์   แก้วภา
อนุกรรมการและเหรัญญิก
น.อ.ร.ศ.บุญเลิศ   ปีกขุนทด
อนุกรรมการ
น.อ.กฤษณ์   เถาถวิล
อนุกรรมการ
น.อ.ชเนนทร์   สุขวารี
อนุกรรมการ
น.อ.พันเทพ   เนียมพลอย
อนุกรรมการ
น.อ.
อนุกรรมการ
น.อ.สมภพ   ปีตะเสน
อนุกรรมการ
น.อ.
อนุกรรมการ
น.อ.นิธิโรจน์   ลายทิพย์
อนุกรรมการ
น.อ.ไตรรัตน์   เกียรติภัทราภรณ์
อนุกรรมการ
น.อ.สุจิชัย   สินคีรี
อนุกรรมการ