จนท.สนามยิงปืน

 
น.อ.สุรพงษ์   เอกาทศ
ผู้จัดการสนามยิงปืน ทอ.ดม
น.อ.ทินกร   รักสะอาด
รองผู้จัดการสนามยิงปืน ทอ.ดม
น.อ.วิเชียร   ปานเที่ยง
หน.แผนกธุรการและปฏิบัติหน้าที่ หน.แผนกการเงิน
 
น.ท.อภิภวัส   วงศ์พุฒิ
หน.แผนกประชาสัมพันธ์ุ ฯ
น.ท.สุรยต   เจริญทรัพย์
หน.แผนกเทคนิค ฯและ ปฏิบัติหน้าที่ หน.แผนกพัสดุ
ร.ท.บุญยืน   ยุซพ
จนท.การเงิน ฯ
ร.ต.พนมพันธ์   ต้นทัพไทย
จนท.ธุรการ
พ.อ.อ.นพดล   เหมือนทด
จนท.พัสดุ
พ.อ.ต.อรรถสิทธิ์   ลิ้มประยูร
จนท.เทคนิค ฯ
 
นาย อนันต์  เกินสุข
จนท.เทคนิค ฯ
 
น.ส.ทิพยาภรณ์   รัตนะ
จนท.เทคนิค ฯ
 
นาย อดิศร  สุขคมคำ
จนท.เทคนิค ฯ