แนวทางปฏิบัติผู้มาใช้บริการสนามยิงปืน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19

แนวทางปฏิบัติเพื่อกา…