Home ภาพการอบรมการใช้ปืนพก
rtafshooting - ภาพการอบรมการใช้ปืนพก
ภาพการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๕๐
ภาพการอบรมการใช...
ภาพการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พ.ค.๕๐
ภาพการอบรมการใช...
ภาพการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิ.ย.๕๐
ภาพการอบรมการใช...
ภาพการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ค.๕๐
ภาพการอบรมการใช...
ภาพการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ส.ค.๕๐
ภาพการอบรมการใช...
ภาพการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ต.ค.๕๐
ภาพการอบรมการใช...
รูปการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่๘ในวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.2551
รูปการอบรมการใช...
รูปการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ก.พ.2551
รูปการอบรมการใช...
รูปการอบรบการใช้ปืนพก ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พ.ค. 2551
รูปการอบรบการใช...
รูปการอบรมยิงปืนพก ครั้งที่ ๑๑ ณ สนามยิงปืน กองทัพอากาศ
รูปการอบรมยิงปื...
รูปการอบรมยิงปืนพก ครั้งที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ย.๕๑
รูปการอบรมยิงปื...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ พ.ย.๕๑
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ม.ค.๕๒
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มี.ค.๕๒
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.ค.๕๒
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ก.ย.๕๒
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ 18
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ 19
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพอบรมปืนพกครั้งที่ 21  เมื่อ 11 ก.ค. 2553
ภาพอบรมปืนพกครั...
ภาพอบรมปืนพก ครั้งที่ 22 เมื่อ 17 ก.ค. 53
ภาพอบรมปืนพก คร...
ภาพอบรมปืนพกครั้งที่ 24
ภาพอบรมปืนพกครั...
ภาพอบรมยิงปืนพกครั้งที่ 27
ภาพอบรมยิงปืนพก...
ภาพการอบรมการใช้ปืนพกครั้งที่ ๒๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิ.ย.๕๔
ภาพการอบรมการใช...

 

 
 
Powered by Phoca Gallery
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting