Home

อบรมปืนพก

เข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

rongrien
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ปืนพก
   
วัตถุประสงค์

 

เพื่อฝึกอบรมการใช้ปืนพก( ลูกโม่ ) ให้กับบุคคลทั่วไป  ได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้อาวุธปืนพก   ( ลูกโม่ ) 

ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กำหนดการอบรม 

 

เวลา

รายการ

08.30 น.- 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 12.00 น.

บรรยายภาคทฤษฎี

ลักษณะของอาวุธปืน

หลักการยิงปืนพก

การบำรุงรักษาอาวุธปืน

ความปลอดภัยในสนามยิงปืน

ความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 17.00 น.

ฝึกภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนการยิงปืนพก

มอบวุฒิบัตร

 

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

ณ สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง ( บริเวณสนามกีฬาธูปะเตมีย์ )ค่าสมัคร     คนละ  1600 บาท ( มีอาหารกลางวัน

เครื่องดื่มบริการฟรี และเป็นสมาชิกสนามยิงปืน ทอ. ฟรี 1 ปี)    สถานที่รับสมัคร      สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง 

โทร.025344563-4

 

หลักฐานในการสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน     2 ใบ

- สำเนาทะเบียนบ้าน       1 ใบ

- สำเนาบัตรประจำตัว      1 ใบ 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting