Home
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ. ยิงปืน เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๕๕
ผลการแข่งขันกีฬายิงปืนภายในกองทัพอากาศ ณ สนามกีฬายิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง ๑๕ มี.ค.๕๕
ประเภท ปืนสั้น ทอ.(ลูกโม่) อายุ ไม่เกิน ๔๐
๑. จ.อ.มณฑล สระสม อย.
๒. ร.ท.นราฤทธิ์ เรืองประชา อย.
๓. ร.ท.อภิชาติ เมฆสุวรรณ อย.
ประเภท ปืนสั้น ทอ.(ลูกโม่) อายุ ๔๑-๖๑ ปี
๑. น.ต.อาคม เกษจันทร ชอ.
๒. ร.อ.พีรยุทธ พวงบุบผา สก.ทอ.
๓. พ.อ.อ.เกียรติศักดิ์ เจริญสุข สพ.ทอ.
ปืนสั้น ทอ. (๙ มม.) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
๑. ร.ท.อภิชาติ เมฆสุวรรณ อย.
๒. จ.อ.ปรีชา ลีจูมพล อย.
๓. จ.อ.มณฑล สระสม อย.
ปืนสั้น ทอ. (๙ มม.) อายุ ๔๑-๖๑ ปี
๑. พ.อ.อ.เกีรติศักดิ์ เจริญสุข สพ.ทอ.
๒. น.ท.รัฐนิธิ์ ศรีวิจารณ์ คปอ.
๓. พ.อ.อ.อภิสัณห์ ปิยะพันธ์ คปอ.

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting